Privacyverklaring

Massage- en Coachingspraktijk Santulan.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke:

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is, Santulan, praktijk voor massage en coaching gevestigd te Elst (U) aan de Wildemanstraat 16. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53531906.

Verwerken persoonsgegevens:

-contactgegevens-

Santulan respecteert de privacy van al haar clienten. Persoonlijke gegevens die aan Santulan worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Deze gegevens worden alleen gebruikt om met u in contact te komen en met u te communiceren. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

-overige persoonsgegevens-

Indien u overeenkomt om een samenwerking met Santulan aan te gaan dan zullen er meer persoonsgegevens nodig zijn dan alleen contactgegevens. U vult namelijk een intakeformulier in en de sessies zullen in een verslag worden vastgelegd. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en bevatten alleen die gegevens die in dat verband nodig of nuttig zijn. Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet gedeeld met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging:

Santulan heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd worden bewaard in een deugdelijke ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen:

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Daarna worden ze verwijderd of vernietigd. Santulan moet zich uiteraard wel houden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten uw factuurgegevens 7 jaar bewaard worden voor de belastingdienst.

Rechten betrokkenen:

Uw privacy wordt gerespecteerd en Santulan zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wil maken kunt u hierover contact opnemen. Mijn contactgegevens staan op deze website vermeld.